Prevádzkové podmienky

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE VYHLIADKOVÉ VOZIDLÁ „PREŠPORÁČIK“

Spoločnosť Tour4U, s.r.o. je prevádzkovateľom vyhliadkových vozidiel „Prešporáčik“, ktoré sú vo vlastníctve nasledovných spoločností:
Ing. Jana Fabiánová -TOUR4U, Šikmá č. 4, 821 06 Bratislava – IČO: 37619080,
Dušan Šmidák, Šikmá č. 4, 821 06 Bratislava – IČO: 40696812,
Dušan Šmidák – CACAOTUR, Šikmá č. 4, 821 06 Bratislava – IČO: 32096356,
Danubia Train, s.r.o., Kúpeľná 6, 811 02 Bratislava – IČO: 35927046,
TOUR4U, s.r.o., Šikmá č. 4, 821 06 Bratislava – IČO: 36801658,

1. PREVÁDZKOVATEĽ:

Tour4U, s.r.o. Šikmá č. 4, 821 0 Bratislava;
IČO: 36801658 DIČ: 2022405385
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka č:46823/B

TELEFÓN: 0948 785 704 – General Manager Tour4U

2. DRUH VOZIDLA: Vyhliadkové vozidlá „Prešporáčik“

PREVÁDZKOVÁ DOBA: kancelária 09:00 – 17:00

 

15.03.-15.11. od 10:00 do 16:00-18:00
Okruh Starým Mestom
To NAJ z Bratislavy
Veľký okruh

Celoročne, mimo 24. a 25.12. od 10:00 do 16:00-18:00
Panoramatický okruh
Okruh až na Bratislavský hrad

 

3. POPIS ČINNOSTI:
Vyhliadkové jazdy v Bratislave a transfery:
a) Bez sprievodcu s audio-sprievodcom
b) So sprievodcom, ktorý oboznamuje cestujúcich s historickými pamiatkami mesta Bratislavy.

4. PRÁVA UŽÍVATEĽA:
Požiadať o prevádzkový poriadok.

5. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA PRI JAZDE PREŠPORÁČIKOM:
a) Dodržiavať prevádzkový poriadok.
b) Pri jazde Prešporáčikom je povinný sedieť. S výnimkou ak je v „Preporáčiku“ vyhradené miesto aj na státie. Užívateľ je v tomto prípade povinný stáť len na určenom vyradenom mieste.
c) Rešpektovať pokyny prevádzkovateľa.
d) Svojím správaním nesmie rušiť okoloidúcich a spolucestujúcich.
e) Je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojím konaním iným osobám, alebo prevádzkovateľovi Prešporáčika.

6. PRÁVA PREVÁDZKOVATEĽA:
a) Požadovať od užívateľov dodržiavanie prevádzkového poriadku.
b) Odmietnuť užívateľa, ktorý nie je spôsobilý jazde v „Prešporáčiku“.
c) Používať pri výkone služby prostriedky určené na zabezpečenie ochrany pasažierov.
d) Rozhodnúť o obsadení miest v „Prešporáčiku“ podľa stavu a okolností pasažierov.
e) Nárokovať si náhradu škody vzniknutú poškodením „Prešporáčika“, krádežou jeho časti, alebo príslušenstva.

7. POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA:
a) Zabezpečovať prevádzku „Prešporáčika“ v zmysle tohto prevádzkového poriadku.
b) Zabezpečiť „Prešporáčik“ pri garážovaní proti vniknutiu a pobytu nepovolaným osobám.
c) Neumožniť preobsadenie počtu miest nad kapacitu „Prešporáčika“.
d) Oboznámiť užívateľa s prevádzkovým poriadkom.
e) Nahradiť užívateľovi škodu spôsobenú prevádzkovateľom.
f) Prevádzkovateľ nezodpovedá za odcudzenie veci.
g) Prevádzkovateľ je povinný mať poistenie osôb prevážajúcich v „Prešporáčiku “.
h) Stanovištia „Prešporáčika“ udržiavať v čistote.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
a) Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa podľa prevádzkového poriadku začína vstupom užívateľa do Prešporáčika. Končí sa po výstupe z „Prešporáčika“ a zaplatením ceny za poskytnuté služby.
b) Nároky na náhradu škody si uplatňuje užívateľ u prevádzkovateľa.

9. PLATNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU:
Tento prevádzkový poriadok platí od 1.1.2018.

Ing. Jana Fabiánová
Konateľ Tour4U, s.r.o.

V Bratislave, dňa 01.01.2018