GDPR – politika spracovania osobných údajov

Politika spracovania osobných údajov (GDPR)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV UPLATŇOVANÉHO OD 25. MÁJA 2018, PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ÚČINNOM OD 25.5.2018 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Spoločnosť Tour4U, s.r.o., Šikmá 4, 821 06 Bratislava, IČO: 36801658 osobné údaje spracúva zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne, na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, správne a podľa potreby aktualizované, vo forme umožňujúcej identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Spoločnosť Tour4U, s.r.o., Šikmá 4, 821 06 Bratislava, IČO: 36801658 je prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby. Na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydala spoločnosť Spoločnosť Tour4U, s.r.o., Šikmá 4, 821 06 Bratislava, IČO: 36801658 tento dokument Politika spracovania osobných údajov.

I. Dôvody a typy spracovania údajov
Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

Za účelom uzatvorenia Zmluvy o vykonaní vzdelávacieho programu z našej ponuky programov. podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR) – plnenie zmluvy
Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– názov spoločnosti, meno a priezvisko objednávateľa, adresa, e-mail, telefónne číslo.

Za účelom uzatvorenia Zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR) – plnenie zmluvy

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– názov spoločnosti, meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, peňažný ústav, číslo účtu, email, telefónne číslo, meno a priezvisko objednávateľa.

Za účelom priameho marketingu, prípadne zasielanie newsletteru (ak nevyjadríte svoj nesúhlas s týmto účelom spracovania) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem. Oprávnený záujem vidíme v možnosti zoznámiť vás v budúcnosti s najnovšími ponukami a produktami prevádzkovateľa.

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty a za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonného dôvodu.

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– daňové účtovné doklady a záznamy. 1. na oslovenie (priameho marketingu) aj po ukončení zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – Váš súhlas

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo.

Účel spracovania údajov
K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj dodávatelia našich IT systémov a aplikácií. Títo, samozrejme, vaše údaje nijako nevyužívajú. V rámci údržby IT systémov a aplikácií k nim však môžu mať prístup. Podobne ako aj iní dodávatelia sú však viazaní povinnosťou mlčanlivosti. So všetkými dodávateľmi a sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá zaručuje, že naši dodávatelia a sprostredkovateľmi budú s Vašimi údajmi nakladať zákonným spôsobom. Našim dodávateľom a sprostredkovateľom neposkytujeme viac osobných údajov, než je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorou boli poverení.

II. Dĺžka spracovania osobných údajov
Na účel uvedený pod písm. a) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu. Na účel uvedený pod písm. b) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo do doby, než vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení alebo podáte námietku proti tomuto spôsobu spracúvania osobných údajov. Daňové doklady, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. c), budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. c) budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Na účel uvedený pod písm. d) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov.

III. Prevod osobných údajov do tretej krajiny
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

IV. Cookies
Cookies používame na našich webových stránkach. Súbory cookie sú malé textové súbory odoslané webovým serverom do vášho webového prehliadača a lokálne uložené vo vašom počítači. Súbor cookie umožňuje serverovi jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Na našich webových stránkach používame nasledujúce kategórie cookies:

Kategória 1: Potrebné súbory cookies
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie. Bez týchto súborov cookie nemožno poskytnúť služby, ktoré ste požadovali, ako napríklad zapamätať si prihlasovacie údaje alebo údaje poskytnuté na rezerváciu.

Kategória 2: Výkonné súbory cookies
Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Napríklad používame súbory cookie služby Google Analytics, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia prichádzajú na naše stránky, prehliadajú alebo používajú naše stránky a upozorňujú na oblasti, v ktorých môžeme zlepšiť oblasti ako navigácia, skúsenosti s rezerváciou a marketingové kampane. Údaje uložené týmito súbormi nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená vaša identita.

Kategória 3: Funkčné cookies
Tieto súbory cookie si pamätajú voľby, ktoré vykonávate, ako napríklad krajinu, ktorú navštívite našu webovú stránku, jazykové parametre a parametre vyhľadávania. Tieto môžu potom byť použité na poskytnutie skúseností, ktoré sú vhodnejšie pre vaše výbery, a aby boli návštevy prispôsobené a príjemnejšie. Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookie prvej a tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách na správu súborov cookie, ktoré sú k dispozícii, vyhľadajte v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača „cookies“. Cookies môžete povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť viac informácií o súboroch cookie na adrese www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete v prehliadači zakázať súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť dokončiť určité činnosti na našich webových stránkach alebo správne pristúpiť k určitým častiam. Ak by ste chceli získať viac informácií o reklame založenej na záujmoch, vrátane toho, ako zrušiť tieto súbory cookie, navštívte stránku http://youronlinechoices.eu/.

V. Google Analytics
Naša webová lokalita používa službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou, ktorú poskytuje poskytovateľ tretej strany Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics slúži na vyhodnotenie používania našich webových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Informácie generované cookie o vašom používaní webových stránok sú zvyčajne prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Na tento prenos sa vzťahuje certifikácia služby Google Shield Privacy a samostatná dohoda o spracovaní údajov, ktorú sme uzavreli so spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).

VI. Bezpečnostné opatrenia pre dodržiavanie ochrany údajov
Snažíme sa o dodržiavanie príslušných štandardov bezpečnosti a zaviedli sme dôkladné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade so súčasnými najnovšími technológiami, najmä na ochranu údajov pred stratou, falšovaním alebo prístupom neoprávnených tretích osôb. Na prenos mimoriadne citlivých osobných údajov cez internet, ako sú napríklad údaje o kreditných kartách, používame výlučne šifrované prenosové cesty a dodržiavame štandardy zabezpečenia platobných kariet (PCI DSS), ktoré sú súborom zásad a postupov optimalizovať bezpečnosť transakcií s kreditnými, debetnými a platobnými kartami a chrániť držiteľov kariet pred zneužitím ich osobných údajov. Avšak prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Takže, zatiaľ čo sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našich webových stránkach. Akýkoľvek prenos je na vlastné riziko. Akonáhle dostaneme vaše osobné údaje, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu. Naše interné spracovanie prebieha vo vnútri VPN, ktorá je chránená pred otvoreným internetom a vo vnútri ktorého je každá komunikácia šifrovaná. Pokiaľ ide o tretie strany (t. J. Externé spoločnosti), ktoré poskytujú služby spracovania údajov, zaviazali sme ich dodržiavať naše pravidlá ochrany osobných údajov. Poskytovatelia externých služieb kontroluje náš globálny manažér ochrany údajov z hľadiska dodržiavania týchto predpisov.

VII. Vaše práva
Pokiaľ ide o zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, môžete:
a/ svoj súhlas kedykoľvek odvolať, napríklad odhlásením sa na konci každého zaslaného newslettra,
b/ spýtať sa, či spracovávame osobné údaje o vás, na aké účely sú kategórie dotknutých osobných údajov, ku ktorým kategóriám príjemcov informácie boli zverejnené, podľa možnosti plánované obdobie, na ktoré budú osobné údaje uložené (alebo nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia),
c/ obráťte sa na nás o vhodných zárukách týkajúcich sa prevodu na tretiu stranu,
d/ požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, a požiadajte prijímanie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odošlite tieto údaje inému správcovi bez akýchkoľvek prekážok,
e/ požadovať, aby nepresné údaje boli opravené,
f/ namietať proti ďalšiemu spracovaniu a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov,
g/ požiadať, aby spracovanie vašich osobných údajov bolo obmedzené spoločnosťou Tour4U, s.r.o., žiadosť o to, aby ste nepodliehali rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré vytvárajú právne účinky vo vzťahu k vám alebo sa vás podobne významne dotýkajú. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré boli uložené u nás alebo by ste chceli uplatňovať svoje práva, obráťte sa na nášho manažéra ochrany údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

VIII. Zachovanie a vymazanie osobných údajov
Osobné údaje budeme uchovávať len na obmedzený čas potrebný na splnenie vyššie uvedených účelov spracovania. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané. Ak spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, uchováme vaše osobné údaje na obmedzenú dobu potrebnú na splnenie účelov ich spracovania. V prípade, že uzatvárame zmluvu s vami, budeme vaše informácie uchovávať počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý ste mali s nami, a v rozsahu povolenom po ukončení tohto vzťahu tak dlho, ako je potrebné na plnenie stanovených účelov v tomto oznámení. Kritériá na určenie doby skladovania sú zákonné a zmluvné požiadavky, povaha nášho vzťahu s vami, povaha príslušných údajov a technické požiadavky. Zákony môžu vyžadovať, aby sme držali určité informácie za určité obdobia. V prípade, že spracovávame osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, spracovávame údaje, až kým nás neozvete, aby sme sa zastavili, a na krátku dobu potom (aby sme mohli realizovať vaše požiadavky). Zaznamenávame tiež skutočnosť, že ste nás požiadali, aby sme vám neposlali priamy marketing ani spracovali vaše údaje, aby sme mohli v budúcnosti rešpektovať vašu žiadosť. V iných prípadoch môžeme uchovávať údaje na primeranú dobu po skončení akéhokoľvek vzťahu s vami, chrániť sa pred právnymi nárokmi alebo spravovať našu firmu.

IX. Aktualizácie
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu pravidelne aktualizovať. Aktualizujeme dátum na hornej časti prvej stránky a vyzývame vás, aby ste skontrolovali zmeny, ktoré sme vykonali. Pri
niektorých príležitostiach môžeme tiež aktívne radiť o konkrétnych činnostiach súvisiacich s manipuláciou s údajmi alebo o významných zmenách tejto politiky ochrany osobných údajov, ako to vyžadujú platné zákony.

X. Kontaktná osoba pre otázky a problémy týkajúce sa ochrany údajov
V prípade otázok a žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov kontaktujte nás na:
info@tour4u.sk alebo prostredníctvom General Managera našej spoločnosti.

Ing.Jana Fabiánová
Konateľ Tour4U,